Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce a zpracovatel osobních údajů
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Česká lodní společnost, z. s., IČ: 17559006, se sídlem č. p. 5, 280 02 Veletov, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 76679 (dále jen „správce“). Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce
 

2. Kontakty správce

Pro jakékoli dotazy, žádosti či informace je Vám správce k dispozici na těchto kontaktech: e-mail: info@ceskalodni.cz
Na těchto kontaktech můžete například odvolat Váš souhlas, podat námitky či uplatnit vůči správci stížnost.
 

3. Souhlas

Odesláním údajů správci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 

4. Zpracování kontaktních údajů

Pro zajištění vyřízení požadavku prostřednictvím využití našich kontaktů, tedy pro zasílání zpráv, informací, e-mailový či telefonický kontakt apod., sbírá správce Vaše osobní údaje, aby na Vaše požadavky mohl reagovat, odpovědět a vyřídit je. Typicky se jedná o jméno, příjmení, kontakt (e-mail či telefonní číslo), webovou adresu, fakturační údaje, obsah zprávy/žádosti a případně Vámi přiložené dokumenty. pro tento účel je Váš souhlas. Souhlas je dobrovolný, můžete jej kdykoliv odvolat. Bez udělení souhlasu nebo po jeho odvolání nebude na požadavek reagováno. Takto získané osobní údaje zpracovává a archivuje správce po dobu 10 let z důvodu zajištění navazující komunikace a poskytování služby.
 

5. Procházení webu

Pro zajištění možnosti procházení našich webových stránek využíváme cookies a jiné obdobné nástroje. Více informací naleznete na stránce Zásady souborů cookie.
 

6. Zabezpečení osobních údajů

Pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování a ochrany osobních údajů přijal správce vhodná technická a organizační opatření, která sledují současný vývoj technických prostředků, jež přispívají k bezpečnosti zpracování osobních údajů, především k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití.
 

7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
 
Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu info@ceskalodni.cz.Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 
8. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP. Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.Tyto zásady jsou platné a účinné ode dne 04. 01. 2023.Správce je oprávněn v případě potřeby tyto zásady aktualizovat. Při prohlížení našeho webu se vždy informujte o aktuálním znění těchto zásad.